top of page

Biography

Kari Elisabeth Haug - (b.1956)

I grew up in Ski municipality, just outside Oslo and now live in Holmestrand.

Since I was a child I have always painted and drawn. But it was only in adulthood that the opportunities were present to invest fully in the arts.

In 2008 I held my first solo exhibition and was discovered by the Saatchi Gallery after a media report which led to my being invited to the Biennale in Florence in 2009. The invitations continued and I participated in exhibitions in China, the USA and Europe. I exhibited in  several museums and received mentions in  international art magazines. See CV.

 

In 2013 I was invited to Galleri Tondinelli in Rome to hold a solo exhibition in connection with Edvard Munch's 150th anniversary. I painted "my life frieze" and I understood that art should be something more than making pictures according to established rules, but a way of expressing inner thoughts and feelings. And I needed a freedom to go my own way and develop my own artistic language.

The images were connected to themes such as "Born to freedom", "You are You at the heart of the earth", "The song of the earth" and most recently "Home".

I was invited to the "Woman's Essence" exhibitions in Paris, Rome and Madrid and was chosen as "Collector's Choice". Based on this, the Italian curator offered me a solo exhibition in collaboration with Pavilion Bangladesh during the 58th Biennale di Venezia. I was also invited in 2022 where I presented the exhibition "Metamorfose", with inspiration taken from Alighieri Dante's "Divina Commedia".

 

This year I am participating in Pavilion MUSA, in a parallel program to the Biennale. The biennale's theme is "Foreigners everywhere" and my theme is "Home - the Land of the Silence".

In the last two years, I have participated in several "Art and Church" projects where I paint intuitively in the church room. The image "Expectation" was chosen for the cover of Tellef Raustøl's new book "Art opens church rooms". This is an important recognition, in this space I can explore the relationship between art and spirituality and create dialogue and reflection.

 

My studio is located on Bjerkøya in Sande. Here is silence and atmosphere to create. You are welcome to visit by appointment or during announced open studio days.

_____

Jeg vokste opp i Ski kommune, rett utenfor Oslo og bor nå i Holmestrand.

Fra jeg var barn har jeg alltid malt og tegnet. Men det var først i voksen alder mulighetene var til stede for å satse fullt på kunsten.

I 2008 holdt jeg min første soloutstilling og ble oppdaget av Saatchi Gallery etter en medieomtale noe som førte til at jeg ble invitert til Biennalen i Firenze i 2009. Invitasjonene fortsatte og jeg deltok på utstillinger i Kina, USA og Europa. Jeg stilte ut i  flere museer og fikk omtaler i  internasjonale kunstmagasiner. Se CV.

 

I 2013 ble jeg invitert til Galleri Tondinelli i Roma for å holde en soloutstilling i forbindelse med Edvard Munchs 150-årsjubileum. Jeg malte «min livsfrise» og jeg forsto at kunsten skulle være noe mer enn å lage bilder etter vedtatte regler, men en måte å uttrykke indre tanker og følelser på. Og jeg trengte en frihet til å gå egne veier og utvikle mitt eget kunstneriske språk.

Bildene ble forbundet med hverandre til temaer som «Født til frihet», «Du er Du på jordens hjerte», «Sangen om jorden» og senest «Hjem». 

Jeg ble invitert til utstillingene «Woman`s Essence» i Paris, Roma og Madrid og ble valgt som «Collector`s Choice». På bakgrunn av dette ga den italienske kuratoren meg tilbud om en soloutstilling i samarbeide med Pavilion Bangladesh under den 58. Biennale di Venezia. Jeg ble invitert også i 2022 hvor jeg presenterte utstillingen «Metamorfose», med inspirasjon hentet fra Alighieri Dantes «Divina Commedia».

 

I år deltar jeg i Pavilion MUSA, i et parallell program til Biennalen. Biennalens tema er «Foreigners everywhere» og mitt tema er «Home - the Land of the Silence». 

De to siste årene har jeg deltatt i flere «Kunst og kirke» -prosjekter hvor jeg maler intuitivt i kirkerommet. Bildet «Forventning» ble valgt til omslag på Tellef Raustøl nye bok «Kunsten åpner kirkerom». Dette er en viktig anerkjennelse, i dette rommet kan jeg utforske forholdet mellom kunst og åndelighet og skape dialog og refleksjon.

 

Mitt atelier ligger på Bjerkøya i Sande. Her er stillhet og atmosfære til å skape. Du er velkommen til et besøk etter avtale eller under annonserte åpne atelier-dager.

____

 

 

My artistic expression:

 In a world that appears troubled  and unstable, I have a longing to find truth and anchoring. Life has tested me and provided experiences, and it's important for me to convey sincere emotions and experiences further. Therefore, it's crucial for me to paint with an intuitive, exploratory stroke, as a sort of lifeline I connect with. And I aim to challenge systems and rules that make me feel confined. I seek a freedom to find my own personal language and am continuously on a quest. I enjoy placing my works within a thematic context. The theme allows me to delve deeper into the material, and I see that focus and answers become clearer. I've played the piano since childhood, and music means a lot to me, which can be recognized in my paintings. Tones, melodies, surfaces, contrasts, dynamics, rhythm are common components for the two expressions, and it's exciting to explore and utilize them in the artwork. I primarily work with acrylics, pencil, and chalk, on paper and canvas. I create both large and small formats. I need this alternation to feel balance and constantly engage with new challenges. I mix the colors myself and continuously expand the palette to evoke and express various emotions within me. I readily use words or phrases that come to me and let them become part of the work, or I create my own small texts within the paintings.

____

Mitt kunsteriske uttrykk:

I en verden og samtid som framstår som urolig og ustabil, har jeg en lengsel etter å finne sannhet og forankring. Livet har satt meg på prøve og gitt erfaring, og det er viktig for meg å kunne formidle oppriktige følelser og opplevelser videre.

Derfor er det viktig for meg å male med en intuitiv, søkende strek, som en slags livsnerve jeg får kontakt med. Og jeg ønsker å utfordre systemer og regler jeg kjenner meg ufri i. Jeg søker en frihet etter å finne mitt eget personlige språk og er kontinuerlig på søken. 

Jeg liker å sette arbeidene inn i en tematisk kontekst. Temaet gir meg muligheten til å gå dypere i materialet, og jeg ser at fokus og svar blir tydeligere.

Jeg har spilt piano siden jeg var barn, og musikk betyr mye for meg, noe som kan gjenkjennes i bildene mine. Klanger, melodilinjer, flater, kontraster, dynamikk, rytme er felles komponenter for de to uttrykksformene, og det er spennende å utforske og bruke dem i bildet.

eg arbeider hovedsakelig med akryl, blyant og kritt, på papir og lerret. Jeg lager store formater og mindre. Jeg trenger denne vekslingen for å kjenne på balanse og stadig må forholde meg til nye utfordringer. Jeg blander fargene selv og utvider stadig paletten for å hente fram og uttrykke ulike følelser i meg. Jeg benytter gjerne ord eller setninger som kommer til meg og lar dem bli en del av arbeidet, eller jeg lager egne små tekster inn i bildene..

Look at the CV here: 

Modern art, Fine art,

Contemporary art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ChatGPT

KariArt

bottom of page